dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností podle § 52 písm. g) ZP

15.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.11
Vzor s výkladem – Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností podle § 52 písm. g) ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Petr Kvapil

narozený 15. 11. 1972

Vodňanského 12

253 01 Hostivař

V Praze dne 5. března 2018

Upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností podle § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce")

Vážený pane Kvapile,

na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 1. ledna 2007 pracujete u naší společnosti jako programátor, a to ode dne 1. ledna 2007 (dále jako "pracovní smlouva").

V průběhu posledních tří měsíců, naposledy dne 28. dubna 2018, jste se opakovaně dopustil porušení pracovní kázně tím, že jste neuposlechl pokynu Vašeho nadřízeného Ing. Františka Dvořáka a v pracovní době jste namísto výkonu práce opakovaně četl noviny a hrál počítačové hry a po upozornění Vašeho nadřízeného jste se choval hrubě a Vašeho nadřízeného jste slovně urážel.

Rovněž si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že řádně neplníte své pracovní úkoly, neboť je opakovaně odevzdáváte opožděně, aniž byste k tomu měl jakékoliv objektivní důvody. K tomu došlo např. dne 10. 4. a 20. 4. 2018, kdy jste měl na ranní poradě vašeho týmu prezentovat výsledky týkající se srovnání softwarových produktů, jejichž vyhodnocení jste měl na starosti. Ani v jednom případě jste tak bohužel neučinil a požadované údaje jste (bezdůvodně) neměl připravené, takže jste byl schopen dodat je ostatním zaměstnancům teprve s několikahodinovým zpožděním.

Výše uvedeným jednáním opakovaně porušujete svoje povinnosti vyplývající z uzavřené pracovní smlouvy a ze zákoníku práce vztahující se k Vámi vykonávané práci. Proto jsme nuceni upozornit vás na skutečnost, že pokud se Vaše jednání bude i nadále opakovat, ukončíme s Vámi pracovní poměr výpovědí pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností ve smyslu § 52 písm. g) zákoníku práce.

S pozdravem

........................................

COMP, s.r.o.

Ing. Petr Novotný

jednatel

Já, níže podepsaný Petr Kvapil, narozený 15. 11. 1972, bytem Vodňanského 12, 253 01 Hostivař, tímto potvrzuji převzetí tohoto upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností podle § 52 písm. g) ZP.

V .............................. dne ..............

........................................

Petr Kvapil

Výklad:

Zaměstnavatel může dát v souladu s § 52 písm. g) ZP zaměstnanci výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Výpověď však může dát zaměstnanec zaměstnanci pouze za předpokladu, že jej v době posledních 6 měsíců v

Nahrávám...
Nahrávám...