dnes je 17.4.2024

RučeníGarance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Ručitelské prohlášení podle § 2018 NOZGarance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smluvní pokutaGarance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava je obsažena v § 2048 až 2052 NOZ, přičemž patří mezi instituty, kterými se dluh tzv. utvrzuje. Smluvní pokuta utvrzuje dluh tím, že dlužník je pod hrozbou vzniku další povinnosti (povinnosti k sankčnímu plnění) více motivován ke splnění…

Vzor - Smluvní pokuta (ujednání ve smlouvě)Garance

17.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. V případě, že prodávající poruší svou povinnost dodat kupujícímu zboží v termínu sjednaném v článku III této smlouvy, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.…

Vzor - Smlouva o zajišťovacím převodu právaGarance

21.4.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Zajišťovací převod právaGarance

21.4.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava zajišťovacího převodu práva je v novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ”) zakotvena v ustanoveních § 2040 až 2044 NOZ. Z povahy tohoto institutu a jeho zařazení v novém občanském zákoníku vyplývá, že se jedná o jeden ze způsobů zajištění dluhu.…

Fixní smlouvyGarance

2.3.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava fixních závazků (fixních smluv) je primárně obsažena v § 1980 NOZ. Jedná se o závazky, u nichž jsou splněny následující podmínky:

Vzor - Záruční listinaGarance

21.10.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

dle § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Finanční zárukaGarance

21.10.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční záruka je jedním z instrumentů zajištění dluhu. Je upravena v § 2029 a násl. NOZ.

Vzor - Výzva k úhradě dle záruční listinyGarance

20.10.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhrada vlastnictvíGarance

30.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhrada vlastnictví je právní institut, jenž sice není systematicky v občanském právu řazen mezi instituty sloužící k zajištění pohledávek, je však obecně považován za jeden ze zajišťovacích prostředků. Představuje totiž jednu z nejčastěji používaných obran…

Smluvní pokutaGarance

30.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smluvní pokuta byla dříve zařazována mezi zajišťovací prostředky. Nyní byla právní úprava smluvní pokuty systematicky „zařazena společně s ustanoveními o uznání dluhu do zvláštního oddílu nazvaného Utvrzení dluhu. Funkcí obou těchto institutů totiž není dluh…

Zadržovací právoGarance

29.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadržovací právo je vlastně oprávnění věřitele zadržet cizí movitou věc, kterou má u sebe, a to za účelem zajištění své splatné pohledávky, kterou má vůči osobě, jíž by jinak byl povinen tuto movitou věc vydat. Zadržovací právo slouží k zajištění jak…

Splátkový kalendář, plnění ve splátkách, dohoda o splátkáchGarance

1.4.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatelé se velmi často dostávají do situace, kdy nemají na zaplacení určitého dluhu k dispozici dostatečné množství finančních prostředků. V takovém případě mohou druhé straně navrhnout, že svůj dluh uhradí ve splátkách. V zásadě se může jednat o dvě…

PohledávkyGarance

1.4.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávka je vlastně právo plnění plynoucí z určitého závazku, které má určitá osoba (věřitel) vůči jinému účastníkovi závazku (dlužníkovi). Naopak proti pohledávce stojí takzvaný dluh – tedy povinnost účastníka závazku něco dát, něčeho se zdržet, něco udělat…

Úrok z prodlení, poplatek z prodleníGarance

1.4.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...