dnes je 1.3.2024

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o poskytnutí zápůjčky věcí zastupitelných dle § 2390 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.25.3
Vzor s výkladem - Smlouva o poskytnutí zápůjčky věcí zastupitelných dle § 2390 NOZ

Vzor s výkladem - Smlouva o poskytnutí zápůjčky věcí zastupitelných podle § 2390 NOZ

 

Smlouva o poskytnutí zápůjčky věcí zastupitelných (bezúplatná) podle § 2390 NOZ

 

Smlouva o poskytnutí zápůjčky movitých věcí

(dále jen „smlouva")

 

Smluvní strany:

 

Benzin, a. s.

se sídlem Vodní 7, Kolín

IČ 45454545

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka č. 4545

(dále jen „věřitel"),

 

a

 

Nafta, s.r.o.

se sídlem Novomlýnská 16, Kutná Hora

IČ 55555555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 8888

(dále jen „dlužník"),

 

uzavřely v souladu s § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto

 

smlouvu o poskytnutí zápůjčky:

 

Článek 1

Předmět smlouvy

 

Věřitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout dlužníkovi jako zápůjčku 10 000 litrů benzinu Speciál, oktanové číslo 95 (dále jen „zápůjčka"). Dlužník se zavazuje, že zápůjčku věřiteli vrátí v termínu stanoveném touto smlouvou.

 

Článek 2

Předání zápůjčky

 

Dlužník si převezme zápůjčku ve výše uvedeném sídle věřitele dne .................... v době od 16 do 18 hodin. Dlužník je při převzetí zápůjčky povinen zachovávat veškeré bezpečnostní předpisy.

 

Převzetí zápůjčky je dlužník povinen věřiteli potvrdit v předávacím protokolu, který si mezi sebou smluvní strany podepíší.

 

Článek 3

Odměna za poskytnutí zápůjčky

 

Smluvní strany se dohodly na tom, že zápůjčka je věřitelem dlužníkovi poskytnuta bezúplatně.

 

Článek 4

Vrácení zápůjčky

 

Dlužník se zavazuje zápůjčku věřiteli vrátit nejpozději do ...................., a to ve stejné kvalitě a množství. Zápůjčka musí být vrácena opět v sídle věřitele v době od 16 do 18 hodin. Dlužník je povinen věřitele na vrácení zápůjčky upozornit nejméně 5 dnů předem, aby tak bylo zajištěno, že věřitel bude mít dostatečnou kapacitu skladovacích nádob.

 

Článek 5

Smluvní pokuta

 

V případě prodlení dlužníka s vrácením byť i jen části zápůjčky se dlužník zavazuje hradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč denně za každý den prodlení.

 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

 

Veškeré písemnosti budou doručovány na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud některá ze smluvních stran písemně neoznámí jinou adresu. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují právní předpisy, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude považována za doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně.

 

Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují písemnou formu, za písemnou formu nebude považována výměna e-mailových či elektronických zpráv.

 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, že je výrazem jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

 

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení. Všechna řádně podepsaná vyhotovení mají právní sílu originálu.

 

 

 

V ....................................

Nahrávám...
Nahrávám...