dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Rozhodnutí zaměstnavatele o přijetí organizačních změn podle § 52 písm. c) ZP

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.23
Vzor s výkladem – Rozhodnutí zaměstnavatele o přijetí organizačních změn podle § 52 písm. c) ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Společnost Beta, s.r.o.

IČO 22344568

se sídlem Dlouhá 1826, Praha 13, PSČ 135 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1154

zastoupená jednatelem PhDr. Pavlem Hrubý

(dále jen "zaměstnavatel")

vydává následující rozhodnutí:

Z důvodu klesajícího počtu zakázek v posledním roce a s tím spojených zhoršených hospodářských výsledků naší společnosti je nezbytné provést restrukturalizaci, která si vyžádá utlumení určitých činností naší společnosti. Z tohoto důvodu dojde s účinností od 1. 6. 2017 k přenastavení organizační struktury naší společnosti a ke snížení celkového počtu pracovních míst v oddělení controllingu o 5 pracovních míst. V důsledku toho dojde k výraznému snížení provozních nákladů, což by mělo vést ke zvýšení efektivity práce a tím současně ke zlepšení celkových hospodářských výsledků naší společnosti.

Po přijetí těchto opatření bude situace vedením společnosti opětovně vyhodnocena a v návaznosti na to bude rozhodnuto o případných dalších organizačních změnách, bude-li takové opatření nutné.

Toto opatření je rozhodnutím o tzv. jiných organizačních změnách, v jehož důsledku se dotčení zaměstnanci v oddělení controllingu stávají pro zaměstnavatele nadbytečnými ve smyslu § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 10. dubna 2017

........................................

Beta, s.r.o.

PhDr. Pavel Hrubý, jednatel

Výklad:

Rozhodnutí zaměstnavatele o přijetí organizačních změn je nezbytným předpokladem pro rozvázání pracovního poměru výpovědí dané zaměstnanci z důvodu tzv. nadbytečnosti. Jedná se o rozhodnutí, které musí být přijato ještě před tím, než zaměstnavatel přistoupí k samotné výpovědi – výpověď pak musí na toto rozhodnutí časově navazovat a vycházet z něj.

Rozhodnutí o organizační změně tedy není samo o sobě právním jednáním, avšak pouze hmotněprávní podmínkou výpovědi. Dojde-li proto k soudnímu sporu, v němž zaměstnanec namítne neplatnost výpovědi pro nadbytečnost, nebude v něm soud rozhodnutí zaměstnavatele o přijetí organizačních změn přezkoumávat, avšak bude pouze hodnotit, zda toto rozhodnutí bylo skutečně přijato, zda se tak stalo před podáním výpovědi a zda tak bylo učiněno oprávněnou osobou. Shledá-li soud, že tyto předpoklady byly splněny, bude

Nahrávám...
Nahrávám...