dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Podnět na průtahy v řízení dle § 38 DŘ

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.6
Vzor s výkladem – Podnět na průtahy v řízení dle § 38 DŘ

Ing. Zdeněk Morávek

Související právní předpis: 280/2009 Sb.

Karel Novák

Zahradní 5179

430 04 Chomutov

DIČ CZ12345678

Odvolací finanční ředitelství

Masarykova 427/31

602 00 BRNO- STŘED

Chomutov 14. 8. 2015

Podnět na průtahy v řízení (§ 38 daňového řádu)

Výzvou ze dne 15. 3. 2015 č. j. 112233/2015 jsem byl v souladu s § 89 daňového řádu Finančním úřadem pro Ústecký kraj, Územní pracoviště Chomutov, vyzván k předložení daňových dokladů prokazujících nárok na odpočet daně z přidané hodnoty za období 01/2015. Výzvou byla stanovena 15denní lhůta od obdržení této výzvy. Požadované doklady jsem předložil a pochybnosti vyvrátil, což vyplývá i z protokolu sepsaného jmenovaným správcem daně. Od sepsání protokolu, kterým byl postup k odstranění pochybností podle § 89 daňového řádu ukončen, však uplynula doba delší než tři měsíce a daň nebyla dosud vyměřena a přeplatek na dani vrácen. Tento stav je i v rozporu s ustanovením § 105 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Domnívám se, že ze strany finančního úřadu se jedná o nečinnost a bezdůvodné protahování řízení, a proto ve smyslu § 38 daňového řádu žádám o zjednání nápravy.

S pozdravem

.......................................

Karel Novák

Výklad:

Ochrana před nečinností je v daňovém řádu upravena v § 38. Jedná se o úpravu, která daňovým subjektům poskytuje určitou možnost ochrany pro případy, kdy správce daně nekoná tak, jak by v souladu se zákonnou úpravou měl.

Osoba zúčastněná na správě daní (tedy daňové subjekty a třetí osoby) je oprávněna dát podnět nejblíže nadřízenému správci daně v případě, že správce daně nepostupuje v řízení bez zbytečných průtahů, přičemž daňový řád v § 38 odst. 1 konkrétně vymezuje tyto případy:

 • - marně uplynula zákonem stanovená lhůta, v níž měl správce daně provést úkon,
 • - správce daně neprovedl úkon ve lhůtě, která je pro provedení takového úkonu při správě daní obvyklá,
 • - správce daně nevydal rozhodnutí bezodkladně poté, co došlo k shromáždění podkladů potřebných pro rozhodnutí.

Lhůty, kterými se správci daně mají řídit, jsou upraveny v pokynu MF-4 o stanovení lhůt při správě daní. Za obvyklé se potom považují následující lhůty:

1. 6 měsíců:

 1. pro vydání rozhodnutí o odvolání podle § 116 odst. 1 daňového řádu s výjimkou případů uvedených v bodu 2 písm. d),
 2. pro vydání rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí obnovy řízení podle § 119 odst. 1 daňového řádu,
 3. pro vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení podle § 120 odst. 4 daňového řádu,
 4. pro vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství daně podle § 259 daňového řádu, s výjimkou případů, ve kterých je oprávněn rozhodnout ministr financí podle § 260 daňového řádu.

2. 3 měsíce:

 1. pro vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti či rozhodnutí o zrušení, změně nebo potvrzení delegace podle § 18 daňového řádu,
 2. pro vydání rozhodnutí o vyloučení úřední osoby podle § 77 daňového řádu,
 3. pro vydání rozhodnutí o odvolání podle § 113 odst. 1 písm. a) a b) daňového řádu,
 4. pro vydání rozhodnutí o odvolání podle § 116 odst. 1 daňového řádu proti rozhodnutím o atrakci podle § 19 daňového řádu a o záznamní povinnosti podle § 97 daňového řádu,
 5. pro vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 132 odst. 1 daňového řádu za podmínek vymezených ve zvláštním zákoně, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
 6. pro vydání rozhodnutí o námitce podle § 159 odst. 3 daňového řádu,
 7. pro vydání rozhodnutí o přijetí ručení třetí osoby podle § 173 odst. 1 daňového řádu.

3. 30 dnů:

 1. pro vydání rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav podle § 37 odst. 2 daňového řádu,
 2. pro vydání rozhodnutí o vyslovení neúčinnosti doručení podle § 48 odst. 3 daňového řádu,
 3. pro vydání rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností podle § 104 odst. 1 daňového řádu,
 4. pro vydání rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí podle § 105 daňového řádu,
 5. pro vydání rozhodnutí o odvolání podle § 113 odst. 1 písm. c) daňového řádu,
 6. pro vydání rozhodnutí o přijetí finanční záruky podle § 173 odst. 2 daňového řádu,
 7. pro vydání
Nahrávám...
Nahrávám...