dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o rozvázání pracovního poměru podle § 49 ZP - bez uvedení důvodů

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.21
Vzor s výkladem – Dohoda o rozvázání pracovního poměru podle § 49 ZP – bez uvedení důvodů

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Smluvní strany:

Beta, s.r.o.

IČO 22344568

se sídlem Dlouhá 1826, Praha 13, PSČ 135 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1154

zastoupená jednatelem PhDr. Pavlem Hrubý

(dále jen "zaměstnavatel")

a

David Nováček

narozen 12. 3. 1980

trvale bytem Prostějovská 12, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jen "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále také společně jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřeli v souladu s § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o rozvázání pracovního poměru

(dále jen "dohoda"):

I.

1.1 Na základě pracovní smlouvy ze dne 1. května 2012 (dále jen "pracovní smlouva") pracuje zaměstnanec u zaměstnavatele jako asistent oddělení controllingu

II.

2.1 Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že pracovní poměr, vzniklý na základě pracovní smlouvy, končí dohodou ve smyslu § 49 zákoníku práce ke dni 31. května 2017.

III.

3.1 Zaměstnanci náleží mzda za vykonanou práci do dne skončení pracovního poměru.

3.2 Zaměstnanci bude dále vyplacena poměrná část jeho roční odměny odpovídající délce trvání pracovního poměru v kalendářním roce 2017. Výše této odměny činí 20.000 Kč brutto.

3.3 Odměna podle bodu 3.2 tohoto článku je splatná po odečtení zákonem stanovených odvodů v nejbližším výplatním termínu následujícím po skončení pracovního poměru převodem na účet zaměstnance.

3.4 Zaměstnanci přísluší nevyčerpaná část dovolené za kalendářní rok 2017 v rozsahu 5 dnů. Tuto dovolenou zaměstnanec nastoupí dne 4. května a vyčerpá ji v plném rozsahu.

IV.

4.1 Zaměstnanec se zavazuje vrátit zaměstnavateli ke dni skončení pracovního poměru podle čl. I. této dohody veškeré pracovní pomůcky, které mu byly poskytnuty za účelem plnění jeho pracovních povinností, jakož i veškeré písemnosti týkající se zaměstnavatele, a to včetně kopií a vlastnoručních poznámek z nich pořízených.

4.2 Zaměstnanec se zavazuje zachovávat i po dni ukončení pracovního poměru podle čl. I. této dohody nadále mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své činnosti pro zaměstnavatele a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. Tato povinnost se vztahuje jak na skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tak na veškeré ostatní informace obchodní, provozní, osobní či jiné povahy, které se týkají zaměstnavatele, jsou důvěrné povahy a jejichž vyzrazení třetím osobám by mohlo zaměstnavateli způsobit újmu.

4.3 Zaměstnavatel se zavazuje vydat zaměstnanci nejpozději ke dni skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání (zápočtový list).

V.

5.1 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

5.2 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními zákoníku práce.

5.3 Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5.4 Tato dohoda může být doplňována pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran.

5.5 Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda odpovídá jejich svobodné a vážně míněné vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V

Nahrávám...
Nahrávám...