dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o pracovní činnosti podle § 76 ZP

1.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2
Vzor s výkladem – Dohoda o pracovní činnosti podle § 76 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Smluvní strany:

COMP, s.r.o.

IČO 25677893

se sídlem Nedbalova 455, Praha 6, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1345

zastoupená jednatelem Ing. Petrem Novotným

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Ing. Pavel Bednář

narozený 24. dubna 1977

bytem Hlušičkova 256, Praha 13, PSČ 155 00

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále také společně jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřeli v souladu s § 76 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o pracovní činnosti

(dále též "dohoda"):

I.

Pracovní činnost

1.1 Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude pro zaměstnavatele ode dne 1. března 2017 vykonávat činnost za podmínek stanovených touto dohodou a zaměstnavatel bude za podmínek stanovených touto dohodou vyplácet zaměstnanci za provedenou činnost odměnu.

1.2 Druh pracovní činnosti: poskytování kosmetických služeb.

1.3 Místem provádění činnosti je provozovna zaměstnavatele v sídle zaměstnavatele uvedeném v záhlaví této smlouvy.

1.4 Pracovní doba zaměstnance se sjednává v délce 20 (slovy dvacet) hodin týdně. Smluvní strany si ujednávají, že konkrétní rozvržení pracovní doby do jednotlivých dní bude závislé na pokynu zaměstnavatele a musí být zaměstnanci oznámeno alespoň tři dny dopředu.

II.

Odměna

2.1 Smluvní strany si ujednávají, že zaměstnanci náleží za včas a řádně provedenou činnost měsíční odměna ve výši 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) (dále jako "odměna").

2.2 Zaměstnavatel se zavazuje hradit zaměstnanci odměnu vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží.

2.3 Zaměstnavatel se zavazuje uhradit zaměstnanci sjednanou odměnu bezhotovostním převodem na účet č. 198745367/0800 vedený u České spořitelny.

III.

Podmínky poskytování pracovní činnosti

3.1 Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou práci osobně.

3.2 Zaměstnanec tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této dohody byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z této dohody vyplývají, jakož i s obsahem náplně pracovní činnosti, kterou bude pro zaměstnavatele podle této dohody vykonávat, a dále s organizačním a pracovním řádem vydaným zaměstnavatelem. Při výkonu pracovní činnosti je zaměstnanec povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární řád, s nimiž byl zaměstnavatelem seznámen.

3.3 Zaměstnanec je povinen dodržovat pracovní kázeň, sjednanou pracovní činnost vykonávat svědomitě a řádně v pracovní době určené zaměstnavatelem. Zaměstnanec je dále povinen řídit se pokyny vedoucích pracovníků zaměstnavatele. Zaměstnanec se zavazuje, že bude řádně hospodařit s prostředky i s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a dodržovat zásady spolupráce s ostatními spolupracovníky.

3.4 Zaměstnanec je srozuměn s tím, že mu nevzniká nárok na dovolenou ani na náhradu mzdy při překážkách v práci.

IV.

Povinnosti zaměstnavatele

4.1 Zaměstnavatel se zavazuje, že bude zaměstnanci přidělovat práci tak, aby mohl včas a řádně vykonávat pracovní činnost v rozsahu sjednané pracovní doby.

4.2 Zaměstnavatel se zavazuje, že bude vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovní činnosti zaměstnancem, zejména poskytovat zaměstnanci potřebný materiál, nářadí a osobní ochranné prostředky, vyplácet mu sjednanou odměnu a dodržovat ostatní podmínky této dohody.

4.3 Zaměstnavatel se zavazuje, že bude dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, zejména též podmínky bezpečnosti práce. Zaměstnavatel se zavazuje, že odstraní závady, které brání výkonu práce podle této dohody, a na které ho zaměstnanec upozornil.

V.

Ukončení dohody

5.1 Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

5.2 Tato dohoda může být ukončena následujícími způsoby:

  1. písemnou dohodou smluvních stran,
  2. jednostrannou výpovědí, přičemž platí, že výpověď je oprávněna podat kterákoliv ze smluvních stran z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpověď musí být dána
Nahrávám...
Nahrávám...