dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Darovací smlouva s příkazem dle § 2055 NOZ

1.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.7
Vzor s výkladem – Darovací smlouva s příkazem dle § 2055 NOZ

JUDr. Petra Kejvalová

Alena Nová

rodné číslo 505010/0001

trvale bytem Sluneční 5, Benešov, PSČ 256 01

(dále jen jako "dárkyně")

a

Jan Veselý

rodné číslo 701010/0001

trvale bytem Krátká 10, Vlašim, PSČ 258 01

(dále jen jako "obdarovaný")

(dárkyně a obdarovaný společně dále jako "smluvní strany" a každá z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřely v souladu s § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

darovací smlouvu s příkazem

(dále jen "smlouva"):

Článek I

Specifikace nemovitostí

1.1 Dárkyně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících nemovitostí:

−pozemku p. č. 5, jehož součástí je stavba č. p. 15, vše v katastrálním území Benešov u Prahy, obec Benešov (dále jen jako "nemovitost").

1.2 Vlastnické právo dárkyně k nemovitosti je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnictví č. 10 pro katastrální území Benešov u Prahy, obec Benešov.

Článek II

Darování

2.1 Dárkyně touto smlouvou ze svého výlučného vlastnictví bezplatně převádí vlastnické právo k nemovitosti specifikované v článku I této smlouvy, spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím obdarovanému jako svému synovi a obdarovaný nemovitost specifikovanou v článku I této smlouvy spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím od dárkyně, své matky, s díky do svého výlučného vlastnictví jako dar přijímá.

Článek III

Příkaz

3.1 Varianta A)

Dárkyně obdarovanému touto smlouvou zároveň přikazuje, že pokud nemovitosti prodá, je povinen bez zbytečného odkladu 1/2 tímto prodejem získané kupní ceny, po odečtení 1/2 nákladů, daní a poplatků s prodejem nemovitostí spojených, vyplatit své sestře Alici Nové, narozené 10. 10. 1973, bytem Sluneční 5, Benešov, a to na bankovní účet sdělený Alicí Novou.

3.2 Varianta B)

Dárkyně obdarovanému touto smlouvou zároveň přikazuje, aby do 60 dnů ode dne provedení vkladu vlastnického práva podle této smlouvy ve prospěch obdarovaného k nemovitostem do katastru nemovitostí vyplatil obdarovaný své sestře Alici Nové, narozené 10. 10. 1973, bytem Sluneční 5, Benešov, částku ve výši 1.500.000 Kč, a to na bankovní účet sdělený Alicí Novou.

Článek IV

Prohlášení smluvních stran, odvolání daru

4.1 Dárkyně prohlašuje, že na nemovitosti neváznou žádné dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti, které omezují nebo mohou obdarovaného omezit.

4.2 Dárkyně seznámila obdarovaného se stavem předmětu této smlouvy, tj. nemovitosti specifikované v článku I této smlouvy. Obdarovaný současně výslovně prohlašuje, že si nemovitost-dar řádně prohlédl a bez výhrad a s poděkováním jej od dárkyně přijímá ve stavu, v jakém se ke dni podpisu smlouvy nalézá.

4.3 Obdarovaný bere na vědomí, že dárkyně je oprávněna odvolat dar podle této smlouvy v případě nouze podle § 2068 a následujících občanského zákoníku a pro nevděk obdarovaného podle § 2072 a násl. občanského zákoníku. Zároveň se dárkyně a obdarovaný dohodli, že

Nahrávám...
Nahrávám...