dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor - Organizační směrnice k výchově a vzdělávání zaměstnanců v BOZP

17.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.12.5.1
Vzor - Organizační směrnice k výchově a vzdělávání zaměstnanců v BOZP

Ing. Miloslav Kočí

Zaměstnavatel:

Organizační směrnice
č. xx/201x

1. ÚČEL A PLATNOST 
2. ZKRATKY, DEFINICE 
3. ZODPOVĚDNOSTI, PRAVOMOCI 
4. POSTUP 
Část 1 - Přehled instruktáží a školení 
Část 2 - Vstupní instruktáž 
Část 3 - Periodická a mimořádná instruktáž 
Část 4 - Poučení po pracovním úrazu 
Část 5 - Instruktáže zaměstnanců jiných organizací 
Část 6 - Školení brigádníků 
Část 7 - Školení vedoucích zaměstnanců 
Část 8 - Záznamy o instruktážích, školeních a zkouškách 
Část 9 - Ověřování znalostí a vědomostí 
5. DOKUMENTACE 
Zpracoval:  Datum: 

Přílohy:

č. 1 - Osnova vstupní instruktáže  - teoretická část 
  - praktická část (zpracuje s. r. o. podle profese a místních podmínek) 
č. 2 - Rámcová osnova periodické instruktáže 
č. 3 - Záznam o absolvovaném školení BOZP 

1.
Účel a platnost

1.1 Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti při provádění instruktáží, školeních a zkouškách v ..... (uvede se název s. r. o.) v oblasti výchovy zaměstnanců k bezpečné a zdravotně nezávadné práci. Platí pro všechna pracoviště společnosti.

2.
Zkratky, definice

2.1 Zkratky V této OS jsou použity tyto zkratky:

PL  Presenční listina školení nebo zápis uložené do dokumentace BOZP 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ZP  Zákoník práce 
OZO  Odborně způsobilá osoba pro hodnocení rizik 
PO  Požární ochrana 
OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky 
BP  Bezpečnost práce 
OS  Organizační směrnice 

2.2 Definice:

 • Vstupní instruktáž - řádné a prokazatelné seznámení se s pracovními postupy, pracovními riziky a předpisy k zajištění BOZP. Seznámení s všeobecnými předpisy v organizaci a další informace o zásadách a povinnostech zaměstnance v oblasti BOZP, kterými se musí řídit. Provádí se před nástupem do práce. Obsahuje i instruktáž ke konkrétním pracím, které bude pracovník vykonávat.

 • Periodické a mimořádné instruktáže - opakování již nabytých vědomostí z BOZP a pokynů pro daná pracoviště. Vychází z analýzy stavu a potřeb pracoviště, garantuje podávání informací o přijatých nových opatřeních ke zkvalitnění bezpečnosti při práci a ochrany zdraví a nových předpisech z oblasti BOZP.

 • Ověřování znalostí a vědomostí - praktické ověření vědomostí zaměstnanců získané v absolvovaných formách výchovy BOZP a tím jejich způsobilost vykonávat práci v současném pracovním zařazení.

 • Registrovaný pracovní úraz – pracovní úraz, jehož následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny, nebo úmrtí zaměstnance, u kterých ve smyslu § 105 odst. 3 ZP zaměstnavatel vyhotovuje záznam o pracovním úrazu a dále pak pracovní úraz, i když jim nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny, o kterých podle § 105 odst. 2 ZP zaměstnavatel vede v knize úrazu evidenci.

 • Školitel - vedoucí zaměstnanec, případně odborně způsobilá osoba.

 • Školený - zaměstnanec i vedoucí zaměstnanec, jež se školení zúčastnil.

3.
Zodpovědnosti, pravomoci

3.1 Zodpovědnosti

 • Za dodržování této OS zodpovídají všichni vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanec zajistí seznámení všech svých podřízených zaměstnanců s touto OS.

 • Běžné odpovědnosti při vykonávání jednotlivých činností v rámci postupů stanovených v této OS jsou stanoveny v textu kapitoly 4.

 • Oprávněným vedoucím zaměstnancem pro kontrolu zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je .............. (uvede se jméno, příjmení a funkce)

4.
Postup

Část 1

4.1 Přehled instruktáží a školení

V organizaci se provádějí následující instruktáže a školení

 • Vstupní instruktáž

 • Periodické a mimořádné instruktáže

 • Poučení po pracovním úrazu a seznámení zaměstnanců se vzniklým pracovním úrazem

 • Instruktáže zaměstnanců jiných organizací

 • Školení brigádníků

 • Bezpečnostní instruktáže cizích osob

 • Školení vedoucích zaměstnanců

 • Zvlášť nařízená školení

Část 2

4.2 Vstupní instruktáž

 • Absolvují povinně všichni nově přijatí zaměstnanci na začátku pracovního poměru.

 • Absolvují povinně také studenti na praxi a brigádníci (pokud nejsou zaměstnanci).

 • Absolvují povinně všichni zaměstnanci, kteří z různých důvodů měli přestávku v zaměstnání, trvající nepřetržitě déle než 6 měsíců.

 • Vstupní školení provádí příslušný vedoucí zaměstnanec nebo pověřený pracovník.

 • Vstupní školení je prováděno dle osnovy (příloha č. 1) schválené statutárním nebo zplnomocněným zástupcem.

 • Za účast nového zaměstnance na vstupním školení BOZP odpovídá nadřízený školeného zaměstnance. Časový rozsah vstupního školení činí ... hodiny a jeho osnova je součástí této OS, jako příloha č. 1. Součástí školení je i instruktáž BOZP pro práci s používanými stroji.

 • O vykonané vstupní instruktáži a ověření znalostí provede školitel záznam do PL. Zaměstnanec stvrdí svým podpisem, že absolvoval vstupní školení a že mu zcela porozuměl.

Část 3

4.3 Periodické a mimořádné instruktáže

 • Za vykonávání periodické instruktáže odpovídají přímí nadřízení zaměstnanců a absolvují je povinně všichni zaměstnanci, a to:

  • u zaměstnanců ..... (uvedou se profese zaměstnanců vykonávající manuální práce) 1x za ... roky (uvede se stanovená doba, zpravidla 1-2 roky),

  • u administrativních zaměstnanců 1x za ... roky (uvede se stanovená doba, zpravidla 2-5 let),

  • vedoucí pracovníci 1 x za ... roky (uvede se stanovená doba, zpravidla 2-5 let).

 • Periodická instruktáž musí být přizpůsobena vývoji právních předpisů a poznatků bezpečnostní techniky, vývoji rizikových momentů a vzniku nových poznatků.

 • Časový rozsah instruktáží je dle charakteru jednotlivých profesí a provádí se podle příslušné osnovy, která je součástí této OS, jako součást přílohy 1 s tím, že se konkretizuje o část bezpečnosti práce z příslušného návodu výrobců používaných strojů a rizika spojená s výkonem profese. Osnovu doplňují a kontrolují vedoucí zaměstnanci daného pracoviště nebo určený odborný zaměstnanec.

 • Provádí ji vedoucí zaměstnanec daného pracoviště nebo určený odborný zaměstnanec a zajišťuje také ověřování vědomostí.

 • Mimořádná instruktáž musí být provedena:

  • při změně pracovních úkolů,

  • při zavedení nebo změně pracovních prostředků,

  • při zavedení nové technologie nebo změně technologie,

  • při výšení úrazovosti a zhoršení bezpečnostní situace na pracovišti,

  • při změně situace na pracovišti (např. součinnost dvou organizací, rekonstrukce, opravy atd.),

  • před výkonem zvlášť nebezpečných prací,

  • po závažném pracovním úrazu.

 • O vykonané instruktáži a ověření vědomostí s uvedením hodnocení provede příslušný školitel zápis do PL a školitel i školený se podepíší.

Část 4

4.4 Poučení po pracovním úrazu

Zaměstnanci, kteří utrpěli registrovaný pracovní úraz, musí být při nástupu do práce, po ukončení pracovní neschopnosti, prokazatelně poučeni o příčinách a okolnostech úrazu a o tom musí být sepsán zápis a stvrzen podpisy zaměstnance a toho, kdo poučení prováděl.

Část 5

4.5 Instruktáže zaměstnanců jiných organizací

Sjednavatel smlouvy (odběratel) provádí vhodná opatření, aby dodavatel-zaměstnavatel zaměstnanců, kteří budou pracovat v ..... (uvede se název s. r. o.) dostal podle právních předpisů, případně praktik, přiměřené informace:

 • o ohrožení bezpečnosti a zdraví a o ochranných opatřeních k prevenci rizik všeobecně i pro jednotlivá pracoviště,

 • o opatřeních k zajištění první pomoci, zdolávání požáru a lékařské záchranné službě.

Tyto informace musí být přílohou příslušné smlouvy.

Pokud nebude splněno ustanovení bodu 4.5 a této OS, nesmí dodavatel konat práci v ...... (uvede se název s. r. o.).

Část 6

4.6 Školení brigádníků

 • Krátkodobí brigádníci přicházejí do ...... (uvede se název s. r. o.) na dobu kratší než 1 týden, a rovněž zaměstnanci ....(uvede se název s. r. o.) vykonávající brigádu na jiném pracovišti po dobu kratší než 1 týden, musí absolvovat úvodní instruktáž na pracovišti (podle profese), na kterém budou pracovat, hlavně s upozorněním na rizika práce a ochrany před nimi.

 • Tuto instruktáž provádí přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec a zaznamená do zápisu, který podepíše spolu s instruovaným.

 • Pokud doba od poslední instruktáže nepřekročila 6 měsíců a brigádník bude konat stejnou práci na stejném pracovišti, instruktáž nemusí opakovat.

 • Dlouhodobí brigádníci přicházejí do ...... (uvede se název s. r. o.) na dobu delší než 1 týden musí

Nahrávám...
Nahrávám...