dnes je 30.11.2023

Input:

Smlouva o kontrolní činnosti

9.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.18
Smlouva o kontrolní činnosti

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Právní úprava smlouvy o kontrolní činnosti je obsažena v § 2653 až 2661 NOZ.

Podstata smlouvy o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti představuje dohodu smluvních stran, ve které se jedna smluvní strana – kontrolor – zavazuje provést nestranné zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení a druhá smluvní strana – objednatel – se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

Podstatné náležitosti smlouvy

Podstatné náležitosti této smlouvy jsou:

  • přesné označení smluvních stran – tedy kontrolora a objednatele. K označení účastníků smlouvy je třeba upozornit na § 435 NOZ, podle kterého musí každý podnikatel uvádět na obchodních listinách své jméno a sídlo a podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku je povinen uvést též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku je povinen uvést údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku a podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Pokud byl podnikateli přidělen identifikující údaj (např. IČO), uvede i ten;

  • závazek kontrolora provést nestranné zjištění stavu věci nebo ověření výsledku činnosti;

  • určení věci nebo výsledku činnosti, kterých se má kontrolní činnost týkat;

  • závazek kontrolora vydat o výsledku kontroly osvědčení;

  • závazek objednatele zaplatit za provedení kontrolní činnosti odměnu.

Forma smlouvy

Pro smlouvu o kontrolní činnosti nestanoví NOZ požadavek písemné formy, proto může být uzavřena i ústně, případně konkludentně. Pokud by jedna ze smluvních stran projevila vůli, že požaduje, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě, pak se má za to, že nechce být vázána, pokud by byla smlouva uzavřena v jiné než písemné formě (viz § 1758 NOZ).

Kontrolor

Kontrolorem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Kontrolor je povinen vykonávat činnost s odbornou péčí a půjde podle našeho názoru v zásadě vždy o podnikatele, který bude vykonávat kontrolní činnost jako svůj předmět podnikání. Zvláštní právní předpisy mohou vyžadovat splnění určitých specifických podmínek pro výkon kontrolní činnosti (např. zákon o auditorech).

Využití smlouvy o kontrolní činnosti

Praktické bude využití této smlouvy např. při zjišťování, zda na základě uzavřené kupní smlouvy bylo dodáno vadné či bezvadné zboží, při zjišťování stavebního stavu nemovitosti, kterou objednatel hodlá koupit, ověření, zda je účetnictví objednatele kontroly vedeno úplně, průkazným způsobem a správně aj.

Povinnost provést kontrolu nestranně

Kontrolor je povinen provést kontrolu nestranným způsobem a zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení. Nestranným způsobem provedení kontroly se rozumí, že kontrolor je povinen zjistit objektivně stav určité věci nebo ověřit výsledek určité činnosti (a nesmí přitom přihlížet k zájmům objednatele na výsledku kontroly). K ustanovením kontrolní smlouvy, jimiž se ukládají kontrolorovi povinnosti, jež by mohly ovlivnit nestrannost prováděné kontroly nebo správnost kontrolního osvědčení, se dle výslovného zákonného příkazu nepřihlíží.

Odborná péče kontrolora

Kontrolor je povinen provádět kontrolu s odbornou péčí s přihlédnutím ke stanovenému způsobu kontroly, k době, místu a rozsahu kontroly, jakož i ke stavu, v jakém se nacházel předmět kontroly v době jejího provádění. Požadavek odborné péče vyplývá z toho, že kontrolor by měl být profesionál (odborník) v dané oblasti, odborně způsobilý k provedení sjednané kontroly.

Rozsah a způsob kontroly

Pokud jde o rozsah a způsob kontroly, kterou má kontrolor provést, je určující především smlouva, která by to měla vymezit a v níž by byly zcela konkrétně stanoveny kontrolorovy povinnosti podle předmětu a účelu kontroly (nesmí jít však o povinnosti, které by mohly ovlivnit nestrannost prováděné kontroly nebo správnost kontrolního osvědčení). V případě, že smlouva nestanoví rozsah a způsob kontroly, je pak kontrolor povinen provést kontrolu v rozsahu a způsobem obvyklým při obdobných kontrolách. Je ale zřejmé, že takovéto vymezení rozsahu a způsobu kontroly není příliš určité a nedává smluvním stranám jistotu, že dosáhnou účelu kontroly. Proto lze doporučit podrobné sjednání rozsahu a způsobu kontroly ve smlouvě.

Místo a doba kontroly by rovněž měly být sjednány ve smlouvě. V případě, že tomu tak není, má se za to, že se kontrola má uskutečnit bez zbytečného odkladu v místě, kde se nachází předmět kontroly. Není-li toto místo ve smlouvě uvedeno, pak je objednatel povinen oznámit včas kontrolorovi místo, kde se má kontrola uskutečnit, a umožnit mu přístup k předmětu kontroly. Nesplnění této povinnosti znamená prodlení objednatele a kontrolor se nemůže dostat do prodlení s plněním své povinnosti provést kontrolu.

Kontrolní osvědčení

Povinnost provést zjištění stavu nebo ověření výsledku v sobě zahrnuje jednak povinnost provést kontrolu a jednak popsat zjištěný stav v kontrolním osvědčení. Výsledky nesmí kontrolor v kontrolním vysvědčení nijak zkreslit, zatajit či jinak změnit.

Součinnost objednatele

Aby mohl kontrolor řádně kontrolu provést, bude zpravidla potřebovat i součinnost objednatele, který disponuje předmětem kontroly. Tuto součinnost je objednatel povinen kontrolorovi poskytnout, zejména mu musí umožnit potřebný přístup k předmětu kontroly, předat doklady potřebné k provedení kontroly a zajistit i další podmínky pro provedení kontroly tak, aby kontrola mohla být provedena ve sjednaném rozsahu a čase.

Úplata

Smlouva o kontrolní činnosti je pojmově úplatná, což vyplývá i z toho, že výkon kontrolní činnosti bude předmětem podnikání kontrolora.

Okamžik vzniku nároku kontrolora na odměnu si mohou strany ve smlouvě libovolně sjednat. Mohou se dohodnout na platbě předem, na postupném vzniku nároku na odměnu či na odměně po dokončení kontrolní činnosti. Pokud si smluvní strany okamžik vzniku nároku na odměnu nesjednají, pak platí, že kontrolorovi vzniká nárok na odměnu

Nahrávám...
Nahrávám...