dnes je 22.5.2024

Input:

Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných

4.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.15.3
Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných

JUDr. Jan Přib

Účast na nemocenském pojištění

Osoba samostatně výdělečně činná je účastna nemocenského pojištění dobrovolně na základě přihlášky. Osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna nemocenského pojištění, platí na to pojištění pojistné.

Osoba samostatně výdělečně činná je účastna nemocenského pojištění, jestliže splňuje tyto podmínky:

  • vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky anebo mimo území České republiky, avšak na základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů České republiky, a

  • podala přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném tiskopisu.

Nemocenské pojištění vzniká osobě samostatně výdělečně činné dnem, který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána.

Jestliže osoba samostatně výdělečně činná vykonává souběžně několik samostatných výdělečných činností, je z nich nemocensky pojištěna jen jednou.

U osob samostatně výdělečně činných jejich účast na nemocenském pojištění zaniká prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo včas (tj. do konce kalendářního měsíce, za který se pojistné na nemocenské pojištění platí) zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění, nebo sice bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno. V roce 2024 činí minimální pojistné na nemocenské pojištění 216 Kč za kalendářní měsíc. Účast na nemocenském pojištění zaniká dále dnem:

  • uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla tato odhláška podána (pro odhlášku není předepsán tiskopis),

  • skončení samostatné výdělečné činnosti,

  • zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,

  • od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,

  • nástupu výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných se neposkytují některé dávky, a to ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Podmínky nároku na dávky

Podmínkou nároku na nemocenské je u osoby samostatně výdělečně činné (navíc oproti zaměstnancům) splnění čekací doby, tj. účast na nemocenském pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo dni, od něhož byla nařízena karanténa.

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství osoby samostatně výdělečně činné je kromě splnění podmínky obecné čekací doby (tj. účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství) ještě účast

Nahrávám...
Nahrávám...