dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Rozvázání pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti - § 52 písm. c) ZP

15.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3
Vzor s výkladem – Rozvázání pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti – § 52 písm. c) ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Jindřich Nováček

nar. 15. 11. 1980

Mostní 12

120 00 Praha 2

V Praze dne 20. 5. 2018

Rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce")

Vážený pane Nováčku,

na základě pracovní smlouvy, kterou jste uzavřel dne 1. března 2007 s naší společností jako zaměstnavatelem, pracujete u naší společnosti jako specialista prodeje.

Dne 5. 5. 2018 vydal zaměstnavatel rozhodnutí o přijetí organizačních změn za účelem zefektivnění obchodní a provozní činnosti společnosti, snížení mzdových nákladů a zlepšení celkových hospodářských výsledků společnosti. V rámci těchto organizačních změn dojde s účinností od 1. 7. 2018 ke snížení počtu zaměstnanců v naší společnosti o 8 zaměstnanců na úseku prodeje. V této souvislosti bude kromě jiného zrušeno i pracovní místo specialisty prodeje, které v naší společnosti v současné době zastáváte

V důsledku této skutečnosti jsme bohužel nuceni Vám oznámit, že jste se stal pro naši společnost nadbytečným. Z tohoto důvodu tímto rozvazujeme Váš pracovní poměr u naší společnosti výpovědí podle § 52 písm. c) zákoníku práce.

Váš pracovní poměr u naší společnosti skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, tj. ke dni 31. 7. 2018.

V souladu s § 67 odst. 1 zákoníku práce Vám přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši trojnásobku Vašeho průměrného výdělku. Toto odstupné Vám bude vyplaceno po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu pro výplatu mzdy.

Nejpozději v den skončení pracovního poměru jste povinen vrátit k rukám Vašeho přímého nadřízeného veškeré pracovní pomůcky a další věci, které Vám byly zaměstnavatelem svěřeny na účelem výkonu práce, včetně veškerých písemných dokumentů týkajících se zaměstnavatele, jeho zákazníků a obchodních partnerů (a to včetně kopií z nich pořízených), jakož i vstupní karty do objektu a klíčů od budovy skladu. O předání uvedených věcí musí být sepsán písemný protokol podepsaný Vámi i výše uvedeným nadřízeným zaměstnancem.

Děkujeme Vám za dosavadní odvedenou práci a přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vašem dalším zaměstnání.

S pozdravem

........................................

Beta, s.r.o.

PhDr. Pavel Hrubý

jednatel

Já, níže podepsaný Jindřich Nováček, nar. 15. 11. 1980, bytem Mostní 12, Praha 2, PSČ 120 00, tímto potvrzuji převzetí této výpovědi.

V Praze dne 20. 5. 2018

........................................

Jindřich Nováček

Výklad:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru představuje jeden ze způsobů ukončení pracovního poměru. Jedná se současně o způsob z právního hlediska nejbezpečnější, neboť platnost dohody o rozvázání pracovního poměru je v praxi zpochybňována účastníky jen výjimečně a tvoří tedy v porovnání s jinými způsoby skončení pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru či zrušení ve zkušební době) nejmenší část soudních sporů tohoto typu.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranným právním úkonem, pro který je zákonem předepsána písemná forma. Dohoda

Nahrávám...
Nahrávám...