dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o rozvázání pracovního poměru podle § 49 ZP - organizační důvody

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.20
Vzor s výkladem – Dohoda o rozvázání pracovního poměru podle § 49 ZP – organizační důvody

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Smluvní strany:

Beta, s.r.o.

IČO 22344568

se sídlem Dlouhá 1826, Praha 13, PSČ 135 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1154

zastoupená jednatelem PhDr. Pavlem Hrubý

(dále jen "zaměstnavatel")

a

David Nováček

narozen 12. 3. 1980

trvale bytem Prostějovská 12, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jen "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále také společně jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřeli v souladu s § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o rozvázání pracovního poměru

(dále jen "dohoda"):

I.

1.1 Na základě pracovní smlouvy ze dne 1. května 2012 (dále jako "pracovní smlouva") pracuje zaměstnanec u zaměstnavatele jako asistent oddělení controllingu.

II.

2.1 Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že pracovní poměr vzniklý na základě pracovní smlouvy končí dohodou, ve smyslu § 49 zákoníku práce, ke dni 31. května 2017.

2.2 K rozvázání pracovního poměru zaměstnance dochází z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele ve smyslu § 52 písm. c) zákoníku práce. Tyto důvody spočívají v restrukturalizačních opatřeních, v jejichž rámci se snižuje celkový počet pracovních míst v oddělení controllingu o 5 pracovních míst.

O přijetí těchto organizačních změn a restrukturalizačních opatření rozhodl zaměstnavatel dne 10. 4. 2017, a to s účinností od 1. 6. 2017.

Vzhledem k tomu, že shora uvedená restrukturalizační opatření spočívají mj. ve zrušení pracovní pozice asistent oddělení controllingu, kterou zaměstnanec u zaměstnavatele zastává, stal se zaměstnanec v důsledku uvedeného rozhodnutí pro zaměstnavatele nadbytečným ve smyslu § 52 písm. c) zákoníku práce.

III.

3.1 Zaměstnanci náleží mzda za vykonanou práci do dne skončení pracovního poměru.

3.2 Vzhledem k tomu, že k rozvázání pracovního poměru zaměstnance dochází z organizačních důvodů ve smyslu § 52 písm. c) zákoníku práce, vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci v souladu s § 67 odst. 1 zákoníku práce dále odstupné ve výši trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

3.3 Odstupné podle bodu 3.2 tohoto článku je splatné v nejbližším výplatním termínu následujícím po skončení předmětného pracovního poměru převodem na účet zaměstnance.

3.4 Zaměstnanci přísluší nevyčerpaná část dovolené za kalendářní rok 2017 v rozsahu 3 dnů. Tuto dovolenou zaměstnanec nastoupí dne 15. května a vyčerpá ji v plném rozsahu.

IV.

4.1 Zaměstnanec se zavazuje vrátit zaměstnavateli ke dni skončení pracovního poměru podle čl. I. této dohody veškeré pracovní pomůcky, které mu byly poskytnuty za účelem plnění jeho pracovních povinností, jakož i veškeré písemnosti týkající se zaměstnavatele, a to včetně kopií a vlastnoručních poznámek z nich pořízených.

4.2 Zaměstnanec se zavazuje zachovávat i po dni ukončení pracovního poměru podle čl. I. této dohody nadále mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své činnosti pro zaměstnavatele a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. Tato povinnost se vztahuje jak na skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tak na veškeré ostatní informace obchodní, provozní, osobní či jiné povahy, které se týkají zaměstnavatele, jsou důvěrné povahy a jejichž vyzrazení třetím osobám by mohlo zaměstnavateli způsobit újmu.

4.3 Zaměstnavatel se zavazuje vydat zaměstnanci nejpozději ke dni skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání (zápočtový list).

V.

5.1 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

5.2 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními zákoníku práce.

5.3 Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5.4 Tato dohoda může být doplňována pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran.

5.5 Smluvní strany prohlašují, že

Nahrávám...
Nahrávám...